පොසොන් බැති ගී සරණිය

ජුනි 1, 2023

මොරටුව කලා එකතුව සංවිධානය කොට, ඉදිරිපත් කරනු ලබන පොසොන් බැති ගී ප්‍රසංගය ජුනි මස 4 වැනිදා සවස 6 ට මොරටුව බෞද්ධ මන්දිරයේ දී පැවැත්වේ.