අහිමි මතක 100 pays my prince

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රී 7.30ට
ජුනි 8, 2023

හරවත් විදෙස් ටෙලි වෘත්තාන්ත රැසක් ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත තිළිණ කළ ජාතික රූපවාහිනී නාළිකාව සුජාත දියණිය, යහපත් මහරජ, ඉසිවර වෙදැදුරු, ඒ නුඹ නිසා, සසර කින්නරාවි, ආදී ටෙලි වෘත්තාන්ත මාලාවකින් පසු ඇරඹෙන නවතම කොරියානු ටෙලි වෘත්තාන්තය ‘අහිමි මතක 100   pays my prince

 සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 7:30 ට විකාශය වෙයි.