මේ ගමනේදී නැගිට්ටවන මිනිස්සුන්ට වඩා කකුලෙන් ඇදපු අය වැඩියි