ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීම දැළි පිහියෙන් කිරි කනවා වගේ වැඩක්