ලාංකේය සිනමාවේ පළමු සංගීත අධ්‍යක්ෂවරිය සුජාතාවන්ට‍ 81යි