හොඳම නිළියට හිමි සම්මානය යනුවෙන් මගේ නම කියවෙද්දී මම පුදුමයට පත් වුණා