හොඳම නළුවා වුණ දවසට සියලූ‍ ප‍්‍රශ්න විසඳෙයි කියා මම හිතුවා