සරසවිය-ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් සම්මානය දිනූ “දැකලා පුරුදු කෙනෙක්”සිග්නීස් හොඳම චිත්‍රපටය වේ