වීරයා ගෙදර ඇවිත්, රාජ්‍ය රූපවාහිනී උලෙළේ සම්මාන දිනයි