පුණ්‍යාට පෙම් බැඳ, සැමියා වූ දොස්තර රසිකයා ජීවිතයෙන් සමුගනී