බර්ට්‍රම් නිහාල් විසින් රචිත නවතම ග්‍රන්ථ ද්වය ජනගතකෙරේ