දෙරණ සිනමා සම්මාන උළෙලට සමගාමිව කෙරුණ සිනමා පට ප්‍රදර්ශණයේ ඡායා