ප්‍රවීණ සංගීතවේදී එච්. එම්. ජයවර්ධනගේ අවසන් කටයුතු