‘සුළඟ අප රුගෙන යාවි, සිනමා පටයේ මංගල දර්ශණයේ නොදුටු සේයාරු