සිනමාවට 75යි ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවට 50 යි විශේෂ වැඩ සටහන්