කතානාද සිනමාවට වසර 75ක් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවට වසර 50ක් සැමරු අයුරු.