නවතම ළමා ටෙලි සිතුවම සඳ තරු මල් මුහුරත දා............