විජයබා කොල්ලය, සිනමා පටයේ DVD සංයුක්ත තැටිය එළිදකි.