ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ජගත් වික්‍රමසිංහ මහතා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ වැඩ බාර ගත් මොහොත