කිර්තිගෙන් ඇටමිදුලු බද්දකිරිමේ ඒකකයට මුදල් පරිත්‍යාගයක්.