සොකරි එන්නී සබයෙන් අවසර ගන්නී----- සින්දු මංගල්ලේ-----