වන් ගෝල්ෆේස් වෙළෙද සංකිරණයේ නව සිනමා ශාලා ප්‍රෙක්ෂකයන්ට විවෘත වූදා