මායා දමයන්තිගේ “ මායා ප්‍රසංගය දා ගත් විශේෂ අවස්ථා