රෝහණ හෙට්ටිආරච්චිගේ නවතම ගීතය සඳ සාවියේ දොරට වඩී

සැප්තැම්බර් 7, 2023
විශාරද ශිරාන් පුෂ්පකුමාරගේ නවතම ගීත රූප රචනය ‘සඳ සාවියේ’ පසුගිය දින අන්තර්ජාලයට මුදාහැරිණි. ගේය පද රචක රෝහණ හෙට්ටිආරච්චිගේ නවතම පද රචනාව තාරුණ්‍යයට ආමන්ත්‍රණයකි. නූතන සංගීත රටා සංයෝජනයෙන් ගීය හැඩගැන්වීය.