ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා ඉහළ ආදායමක් උපයයි

නොවැම්බර් 17, 2022

වසාන් බදුගේ අධ්‍යක්ෂණය කළ ඉසාන් විතානගේ සහ යසස් මැදගෙදර නිෂ්පාදනයෙන් එකතු වූ ‘ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා’ දින නවයක් තුළ රුපියල් ලක්ෂ එකසිය දෙකක ආදායමක් උපයා වාර්තාවක් පිහිටුවා ඇත. අවම සිනමාහල් සංඛ්‍යාවක තිරගත වූ ‘ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා’ මේ වන විට ප්‍රදර්ශනය වූ සිනමාපට අතර ඉහළම ආදායමක් ඉපැයූ සිනමාපටයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.