රාජ්‍ය සිනමා උපදේශක සභාව සැකසූ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ළඟදීම අගමැති අතට

ජනවාරි 20, 2022

 

සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ කලා මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය සිනමා උපදේශක සභාව විසින් සකස් කළ සිනමාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගැන්වීමට නියමිතය. සිනමා කර්මාන්තයේ ව්‍යුහය සකස්විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ අංග සම්පූර්ණ සැලැස්මක් එහි අන්තර්ගත බව දැන ගන්නට ඇත. මෙම සැලැස්ම පසුව චිත්‍රපට කර්මාන්තයේ නියුක්තිකයන් හා මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කරන බව රාජ්‍ය සිනමා උපදේශක සභාව අප වෙත දැනුම් දී ඇත.