කෙල්ලටයි බල්ලාටයි එක වගේ?

මැයි 6, 2021

නෙහාරා පීරිස් සහ මේනක රාජපක්ෂගේ කැදැල්ලෙන් දැන් නිතර කිරි සිනා හඬ ඇහෙනවා. ඒ ඔවුන්ගේ කැදැල්ලට ආ අලුත් අමුත්තිය වන පුංචි මේලි රාජපක්ෂගේ. නෙහාරා තම සුරතල් දියණිය සමඟ ගත් ඡායාරූප නිතර සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරනවා. පුංචි මේලිට මාස දෙකක් සැපිරීම නිමිත්තෙනුත් නෙහාරා මේලිව ලස්සනට අන්දවලා ගත් ඡායාරූප කීපයක් පළ කරලා තිබුණා. ඒ ඡායාරූප ගන්නා අතරතුර ඔවුන්ගේ බලු සුරතලා ස්නෝවිට ඉරිසියා හිතුණු නිසා නෙහාරා ස්නෝවිටත් මේලිට වගේම අන්දවලා ඡායාරූප අරගෙන.