විල්සන් කරූට පරිත්‍යාගයක්

අප්‍රේල් 29, 2021

මේ වන විට ගිලන්ව පසුවන සිනමා සටන් නළු විල්සන් කරූ සඳහා ආනන්දනීය සිංහල සිනමා සංසදය විසින් පසුගියදා මුදල් පරිත්‍යාගයක් ලබාදෙන ලදී.

එය ඔහුගේ නැගණිය වන පද්මිණී ස්වර්ණලතා මහත්මිය වෙත පිරිනමා ඇත.