අලුත් දවසක් තුළින් රන්කඳ හරහා තාරාවන් සොයා ගිය විශ්ව සුන්දරී