දෙවරක්ම සමීප වූ මරණයට තුන්වැනි වර පැරදුණු ජයලාල් රෝහණ