මිත්‍ර කපුගේ යුග දිවියට

ජනවාරි 21, 2021
මිත්‍ර සහ මියුරු
 
නැසීගිය ගායනවේදී සංගීතවේදී ගුණදාස කපුගේගේ පුතණුවන් වන මිත්‍ර කපුගේ පසුගියදා යුග දිවියට එළඹිණ. ඔහුගේ අතගත් වාසනාවන්තිය වූයේ මියුරු ගුණරත්නයි. බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් ඒජ්හි පැවති මිත්‍ර මියුරුගේ විවාහ මංගල උත්සවය දින ඔවුන් ඡායාරූප සඳහා පෙනී සිටියේ මේ අයුරිනි.