ගිනිගත් නගරය කාව්‍ය එකතුව එළිදකී

ජූලි 11, 2019

ජී. ආර්. දිසානායක විසින් රචිත නවතම කාව්‍ය එකතුව ගිනිගත් නගරය නමින් නිකුත් කර ඇත. ඔබේ හසුන්පත සහ නව සඳක් ඔහු විසින් මීට පෙර රචිත කාව්‍ය කෘතින් අතර වේ.

Add new comment