බෙදාහැරීම සංස්ථාව සතුකර ගැනීමට කැප වෙනවා

- ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායකගේ ප්‍රකාශයකට විරෝධය
ජූලි 4, 2019

 චිත්‍රපට සංස්ථාව මඟින් චිත්‍රපට බෙදා හැරීම කළ නොහැකි කාර්යයක් බවට චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ සෝමරත්න දිසානායක විසින් නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා වෙත කළ ප්‍රකාශයකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ විරෝධය පළ කර සිටී. එම සේවක සංගම් සභාපති සහ ලේකම්ගේ අත්සන්වලින් යුතුව නිකුත් කළ ෆැක්ස් පතක් මඟින් දන්වා සිටින්නේ, චිත්‍රපට බෙදා හැරීම සංස්ථාව සතුකර ගැනීම සඳහා තම වෘත්තීය සමිතිය ඕනෑම කැප කිරීමක් කිරීමට සූදානම් බවයි.

1980 අංක 45 දරණ පනතින් සංශෝධිත 1971 අංත 47 දරන ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා පනතේ විධි විධාන අනුව ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවට ලැබුණු බලතල පරිදි සංස්ථාව මඟින් ඉටු කළ බවත් 2001 ජූනි මස සිට එවකට මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වූ ඩික්සන් නිලවීරගේ මාර්ගෝපදේශය යටතේ චිත්‍රපට බෙදාහැරීම ප්‍රදර්ශන මණ්ඩල හතරකට පවරන ලද බවත් එම ෆැක්ස් පතෙන් පෙන්වා දී ඇත. එයට විරෝධය පළ කළ ප්‍රදර්ශන මණ්ඩල හතරක් විසින් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවට විරුද්ධව ලබා ගත් අධිකරණ වාරණ නියෝගය එයින් වසරක් ගත වූ පසුගිය ජූනි 19 වැනිදා ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව චිත්‍රපට සංස්ථාව විසින් චිත්‍රපට බෙදා හැරීම වෙනුවෙන් නව ක්‍රමවේදයක් සකස්කර සංවාදයට ලක්කර විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කළ බව ද එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

ඒ අනුව නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා විසින් පසුගිය ජූනි මස 23 වැනිදා චිත්‍රපට සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්, විද්වත් මණ්ඩලය කැඳවා චිත්‍රපට බෙදා හැරීම සංස්ථාව යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ අදහස් විමසා සිටින ලද බවද නිදහස් සේවක සංගමය නිකුත් කළ පණිවුඩයෙන් දන්වා ඇත. චිත්‍රපට සංස්ථාවට බෙදා හැරීමේ කාර්යය ඉටු කළ නොහැකි බැවින් විවෘත චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශක මණ්ඩල ක්‍රමවේදය බලාත්මක කරන ලෙස ජූනි 26 වැනිදා විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ඉදිරියේ අධ්‍යක්ෂ සෝමරත්න දිසානායක සහ රේණුකා බාලසූරිය විසින් දන්වා සිටි බවද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය නිකුත් කළ ෆැක්ස් පණිවුඩයෙන් දන්වා සිටී. මෙම ප්‍රකාශයට විරෝධය පළ කර සිටින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය චිත්‍රපට බෙදාහැරීම සංස්ථාව සතු කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඕනෑම කැපකිරීමක් කිරීමට සුදානම් බව පවසයි.

Add new comment