කැමැතිම ගායකයා

ජුනි 6, 2019

ගාමින්ද ප්‍රියවිරාජ් හෙවත් අපේ පොඩි මල්ලි හරියට ධනාත්මකව හිතන කෙනෙක්. කොයි වෙලාවෙත් නෑ බැහැ වගේ වචන නැහැ. අසුභ දෙයක් සුභ විදිහට තමයි හිතන්නේ. ගාමින්දගෙන් දවසක් මිත්‍රයෙක් අහලා කැමැතිම ගායකයා කවුද කියලා.

ධනපාල උඩවත්ත. ගාමින්ද දිපු උත්තරය අහලා මිත්‍රයා ඇහැව්වලු ඇයි එයාට කැමැති කියලා.

ඇයි ඉතින් නම පටන් ගන්නෙම ධන කියලනෙ. හරිම ධනාත්මක ගායකයෙක් කියලා හේතුව කිව්වලු. ඒ වගේම වත්තෙත් උඩනේ ඉන්නේ කියලා.

 

 

Add new comment