වර්ෂ 2018 ක්වූ ජූලි 22 වැනිදා ඉරිදා
ජනකරළියෙන් නාට්‍ය ද්විත්වයක්

ජනකරළියෙන් නාට්‍ය ද්විත්වයක්

පරාක්‍රම නිරිඇල්ලගේ ජන කරළිය ජංගම වේදිකාව ආරම්භ කොට මෙම වසරට වසර දහසයකි. එය නිමිති කරගනිමින් මෙම මස 14 සහ 15 යන දිනයන්හී ලයනල් වෙන්ඩට් රංග ශාලාවේදී, ජනකරළියේ පිරිස රඟන නාට්‍ය ද්විත්වයක් වේදිකා ගත වේ. ඒ අනුව 14 වැනිදා තිත්ත කහට නාට්‍යත් 15 වැනිදා හිරු නැගෙන තුරු නාට්‍යත් වේදිකා ගත වනු ඇත. නාට්‍ය දර්ශනයන් රාත්‍රී 7ට ආරම්භ වේ. මෙම නාට්‍ය ද්විත්වය ජනකරළිය සංස්කෘතික පදනමේ ඉදිරිපත් කිරීමකි.