වර්ෂ 2018 ක්වූ මාර්තු 18 වැනිදා ඉරිදා
ධවල භීෂණ සබරගමු සරසවියේ

ධවල භීෂණ සබරගමු සරසවියේ

ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ ධවල භීෂණ මෙම මස 14 වැනිදා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජ විද්‍යා සහ භාෂා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.