වර්ෂ 2018 ක්වූ ජූලි 19 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
‘පඹයයි ළමයයි’ හා ‘ මකරට’ නාට්‍ය පෙළ එළිදැක්ම 13 වැනිදා දෙහිවල එස්. ද එස්. ජයසිංහ රඟහලේදී

‘පඹයයි ළමයයි’ හා ‘ මකරට’ නාට්‍ය පෙළ එළිදැක්ම 13 වැනිදා දෙහිවල එස්. ද එස්. ජයසිංහ රඟහලේදී

චාමික හත්ලහවත්තගේ ‘පඹයයි ළමයයි’ හා ‘ මකරට’ නාට්‍ය පෙළ එළිදැක්ම මේ මස 13 වැනිදා පස්වරු 2.30 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා දෙහිවල එස්. ද එස්. ජයසිංහ රඟහලේදී පැවැත්වෙයි. ඒ පැවැත්වෙන කෘති එළිදැක්ම නම්කර ඇත්තේ ‘ළමයින්ට පොතයි, වැඩිහිටියන්ට පොතයි’ යනුවෙනි. මේ කෘති ද්විත්වය එළිදැක්වීමට අමතරව ළමා හා යොවුන් නාට්‍ය දැක්මක් ද පැවැත්වීමටත් නියමිත ය.