‘සිත සතිය සහ ප්‍රඥාව’ 18දා

Tuesday, ජුනි 18, 2019 - 13:15

‘ගම්දොර අන්දරය’, ‘රේවතීගේ සාපය’, ‘අකාල මේඝය’, ‘නාග රාක්ෂ’, ‘භාරත යෝගීන් සහ ඉසිවරයින් සමඟ’, ‘පිරමීඩ භූතයින් ඊජිප්තු සන්නාසීන් හා මන්ත්‍රකරුවන් සමඟ’, ‘භාරත මහා සෘෂි රාමනා’ යන නවකතා සහ පරිවර්තන කෘති රචනා කළ තිලක කුඩාහෙට්ටි පරිවර්තනය කළ ‘සිත සතිය සහ ප්‍රඥාව’ මේ මස 18 වැනි දින දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේ පොත් මැදුරේදී එළිදකී.