වර්ෂ 2017 ක්වූ ඔක්තෝබර් 18 වැනිදා බදාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


රංගන ශිල්පිනී ලැටීෂියා පීරිස්
077 - 9654613


ලේඛක සිරි නිමල් ලක්දුසිංහ
071 - 8324762


රංගන ශිල්පිනී ප්‍රියා රණසිංහ


රංගන ශිල්පිනී මානෙල් වානගුරු


රංගන ශිල්පිනී වසන්ති චතුරාණි
011 - 2867610


සංගීතඥ ප්‍රදීප් රත්නායක
011 - 2801955


රංගන ශිල්පි සමන් අල්මේදා
071 - 8048594


ලේඛිකා, නිවේදිකා තාරකා වාසලමුදලි ආරච්චි


රංගන ශිල්පිනී නදී කම්මැල්ලවීර
011 - 2578784


රංගන ශිල්පිනී ඉමල්ෂා මධුශානි


රංගන ශිල්පි දිලුම් වෙලගෙදර
077 - 9308884