වර්ෂ 2018 ක්වූ සැප්තැම්බර් 24 වැනිදා සඳුදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


ගායක සරත් වීරසිංහ
077 - 3475708


ලේඛක, මාධ්‍යවේදී සුජිව තේවහෙට්ටිගේ
071 - 8581401


චිත්‍රපට සහාය අධ්‍යක්‍ෂ ශිරන්ති විමලවීර


රංගන ශිල්පිනී උදය කුමාරි රණසිංහ


මාධ්‍යවේදී, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර