වර්ෂ 2018 ක්වූ පෙබරවාරි 21 වැනිදා බදාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


ටවර් හෝල් රංගන ශිල්පී ජී. එච්. ස්ටැන්ලි පෙරේරා (ස්ටැන්ලි මාස්ටර්)
011 - 2338841


ගායක අතුල සෝමසිරි
077 - 5220159


ගුවන් විදුලි නිවේදක ජයන්ත පීරිස්
077 - 7169925


වේශ නිරූපණ ශිල්පී සෑම් සී. පෙරේරා
071 - 6830809


රංගන ශිල්පිනී සුමනා අමරසිංහ
072-2284675


රංගන ශිල්පී සුමිත් මුදන්නායක
011 - 2515840


රංගන ශිල්පිනී සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි
071-4479764


ගායක ඉරාජ් වීරරත්න
077-7331121


රංගන හා හඬ කැවීම් ශිල්පිනී නයනා රඹුක්කනගේ
078-5616983