වර්ෂ 2017 ක්වූ ජුනි 27 වැනිදා අඟහරුවාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


හින්දි නිවේදක, පරිවර්තක අමරතුංග විජේසේකර (බාබු)
071-8672477


කැමරා ශිල්පී දිනේශ් කුමාර
034-2260845


නාට්‍යවේදී ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන


නර්තන ශිල්පිනී උපේඛා ගංගොඩවිල
011-2784610


රංගන ශිල්පී කුමා අත්තනායක
077-7317506


නිවේදිකා, රංගන ශිල්පිනී දිලිනි සංදීපිකා


‘ලක් හඬ’ නිවේදිකා මේඛලා වසුන්දරා
077-7405450


ළමා රංගන ශිල්පිනී ජයසි සොනාරා සමරවීර
071-9580610