වර්ෂ 2017 ක්වූ මාර්තු 26 වැනිදා ඉරිදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


නාට්‍යවේදී එස්. කරුණාරත්න


ගායිකා චම්පා කල්හාරි


රංගන ශිල්පී, ගාමින්ද පි‍්‍රය විරාජ්
077-7277144


ස්වාධීන රූපවාහිනී නිවේදක ඩිල්ෂාන් පතිරත්න
077-2622051


රංගන ශිල්පී කේ. රණසිංහ සිල්වා
077-3146481


රංගන ශිල්පී උවිඳු හර්ෂජිත් අබේසූරිය
011-2625425


චිත්‍රශිල්පී උපාලි රණවක
077-7405727