වර්ෂ 2017 ක්වූ අප්‍රේල් 27 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


කැමරා ශිල්පී තිස්ස මඩවල
විදේශගතව සිටී


සංගීතවේදී විමල් ජේ. සාගර
071-4231200


රංගන ශිල්පිනී ෂෙහාරා ජයවීර


ගායිකා නාලිනී රණසිංහ
081-2385148


රංගන ශිල්පී ප්‍රදීප් සේනානායක


රංගන ශිල්පිනී තෙසාරා ජයවර්ධන


සංගීතවේදී මහානාම වික්‍රමසිංහ
071-4433527