වර්ෂ 2016 ක්වූ  ජූලි 06 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
ජෝති ගී සරණිය

ජෝති ගී සරණිය