වර්ෂ 2016 ක්වූ  ජූලි 06 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
සිංහල සිනමාවේ සදාකාලික ගී කෝකිලයා
ජෝතිපාලයන්ගේ තිස්වන ගුණඅනුස්මරණය වෙනුවෙන් ඔහුට සදා ආදරය කළ ඔබට ගී එකතුවක්

සිංහල සිනමාවේ සදාකාලික ගී කෝකිලයා