වර්ෂ 2015 ක්වූ ජූනි 25 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
ජීවිත සලරුවක මතක සටහන්

ජීවිත සලරුවක මතක සටහන්

1937.07.31 - 2015.06.16